Condicions de Reserves

Es fa constar que l’import de la taxa turística anirà a compte de la part arrendatària, quantitat que serà descomptat de l’import de la fiança en el moment de la seva devolució, fet que autoritza la part arrendatària.

Que puja un total de DOTZE EUROS  AMB SEIXANTA CÈNTIMS //12,60-€//.

– La part arrendatària, diposita en concepte de FIANÇA la quantitat de CENT CINQUANTA EUROS //150.-€//. Aquesta fiança respondrà per l’ incompliment de les obligacions contractuals i dels danys originats a l’habitatge o en el mobiliari inclòs en el present arrendament, així com del possible impagament dels subministres. El dipòsit no serà mai pretext per a retardar el pagament de la renda del lloguer.

Aquesta fiança serà retornada en el termini màxim d’un mes a comptar a des de l’acabament del contracte o, en el seu cas, des de l’ entrega de les claus, fetes les deduccions que escaiguin.

– Són inclosos en aquest arrendament els mobles, estris o aparells de que estigui dotada la finca i/o en el seu cas els que es detallin. Aquests béns s’hauran de tornar conjuntament amb la finca al finalitzar l’arrendament. Serà a càrrec de la part arrendatària la reposició dels béns que hagi deteriorat o avariat per un mal ús i els que hagi extraviat.

També són al seu càrrec les despeses de conservació i neteja de la finca arrendada.

Com a garantia de tot l’anterior respondrà la fiança fixada.

Es prohibeix expressament a l’arrendatari:

A) Realitzar obres a la finca o modificar-ne les instal·lacions existents,   fer  forats a les
parets   i   portes   de   qualsevol   dependència,   especialment   a  les   parets   que   hi   hagi col·locades   rajoles,   sense   autorització   expressa   en   forma   escrita   signada   per   la Propietat.

B) Tenir animals a dins de la finca (excepte autorització escrita i signada del propietari).

C) Que el nombre de persones que habiti i pernocti a la casa sigui superior a les places de Llits que tingui l’habitatge, prohibint-se expressament la sobre ocupació.

D) Tenir a l’habitatge matèries explosives,  inflamables,  incòmodes,  antihigièniques.

L’arrendatari es responsabilitzarà de qualsevol explosió o incendi produït a l’habitatge o als seus accessoris, imputable a fets causats per la part arrendatària.

E) Instal·lar motors o aparells elèctrics si la potència total excedeix de la capacitat del Comptador.

– En relació als serveis d’electricitat i aigua que disposa la finca  anirà a càrrec de la part Arrendadora.

– El manteniment del jardí i de la piscina a càrrec de la propietat, així com també les despeses pels suministraments.

Pel que fa a la  piscina , es fa constar el seu caràcter estrictament privat, al ser el seu us  privatiu de les persones que ocupin l’habitatge quedant totalment prohibit l’accés a la mateixa a menors de   14   anys   sense   la   presència   d’un   adult   responsable,  declinant   la   propietat   qualsevol responsabilitat pels fets succeïts  per vulnerar l’arrendatari dita prohibició.

– La part arrendatària es compromet a permetre l’entrada de la part arrendadora o del seu representant, a fi de comprovar-ne l’estat de conservació, o per qualsevol altra finalitat justificada, sempre amb previ avís.

– La part arrendatària és la única responsable dels danys que pugui patir qualsevol persona a La casa. En cap cas ho serà la part arrendadora o propietària, llevat que es provés que aquests hagin estat causats pel mal estat de conservació de la casa.

– Transcorregut el termini de vigència del lloguer, la part arrendadora podrà recuperar per ella mateixa la possessió de l’habitatge, penetrant en el mateix, fent ús de les claus que reté en el seu poder amb el consentiment de la part arrendatària i  deixarà tot el que fos trobat dins l’habitatge dipositat en la forma que tingui per costum a disposició del mateix.

Algun dubte? Parlem...